GDPR

1. BEVEZETÉS

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató rögzíti, hogy a GLOBÉPTERV Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „GLOBÉPTERV KFT.” / „Társaság”), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A GLOBÉPTERV KFT. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti partnereit és ügyfeleit.

A GLOBÉPTERV KFT. a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A GLOBÉPTERV KFT. az alábbiakban ismerteti a tevekénységével kapcsolatos adatkezelési gyakorlatát:

GLOBÉPTERV KFT. kizárja a felelősségét az Ügyfelei által végzett jogosulatlan adatkezeléssel összefüggésben.

2. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA

A Társaság tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, szerződés vagy jogi kötelezettség teljesítésén és a Társaság jogos érdekén alapulnak.

A Társaság adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

· Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: „Rendelet” / „GDPR”);

· 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”)

· 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről („Ptk.”)

· 2000. évi C. törvény a számvitelről („Számv.tv.”)

· 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („Eker. tv.”)

· 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység egyes korlátairól („Grt.”)

 

Az Ügyfél a jelen Adatvédelmi Tájékoztató megismerésével és elfogadásával előzetes és részletes tájékoztatás alapján, önként, egyértelműen és határozottan hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatoknak GLOBÉPTERV KFT., illetve az alábbi adatfeldolgozók általi kezeléséhez.

Az Ügyfél a jelen Adatvédelmi Tájékoztató megismerésével és elfogadásával önként és határozottan hozzájárul, hogy a rá vonatkozó személyes adatok egy részét (név, ország) GLOBÉPTERV KFT. a belső nyilvántartó rendszereiben rögzítse.

GLOBÉPTERV KFT. külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ügyfél hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti az adatokat a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy GLOBÉPTERV KFT., vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, azzal, hogy ezen érdekek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban állónak kell lennie.

 

3. Szerződések megkötése, számlázás és hátralékkezelés:

Az adatkezelés célja: szerződések teljesítése, számlák kiállítása, a bejövő számlák teljesítése, követelések kezelése.

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont) / szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont), Társaság jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont)

A kezelt adatok köre: Kapcsolattartói adatok: név, cégnév, beosztás és elérhetőségi adatok (lakcím/cégcím és telefonszám), egyéni vállalkozó vagy magánszemély ügyfél/ partner esetén név, elérhetőségi adatok (cím, telefonszám) bankszámlaszám és az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma. Számla érkezésének a dátuma, feladó és a címzett neve.

Az adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően legalább nyolc év (számviteli bizonylat), a követelés elévüléséig

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: lehetetlenné válna a számlák kiállítása, teljesítése, azok könyvelése, így a szerződés teljesítése is.

Adatok címzettjei: GLOBÉPTERV KFT., és munkatársaik.

3.1. Ügyfél elégedettségmérés

A Társaság számára kiemelten fontos az Ügyfelei elégedettsége a szolgáltatásaival kapcsolatban. Ennek érdekében szükség van az Ügyfelek véleményére. Az Ügyfeleket e-mailen, illetve „Elégedettségi kérdőív” kitöltésével keresi fel a Társaság.

Az adatkezelés célja: Ügyfélszokások felmérése

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont)

A kezelt adatok köre: címzett e-mail címe, azonban a kérdőív maga személyes adatot nem tartalmaz.

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig.

GLOBÉPTERV KFT. az Ügyfél személyes adatait a jogviszony fennállása alatt, valamint, amennyiben az Ügyfél, fizetési késedelembe esett, úgy GLOBÉPTERV KFT. felé fennálló tartozásának kiegyenlítéséig jogosult kezelni és feldolgozni.
Azon adatokat, amelyek kezelését jogszabályi kötelezettség írja elő, a jogszabályban előírt határidőig jogosult és köteles kezelni és feldolgozni.

Adatok címzettjei: GLOBÉPTERV KFT., és munkatársaik.

GLOBÉPTERV KFT. az Ügyfél előzetes hozzájárulása esetén közvetlenül tájékoztatja az Ügyfélt GLOBÉPTERV KFT. termékeiről, szolgáltatásairól, promóciókról és különleges ajánlatokról, illetve minden olyan információról, amely GLOBÉPTERV KFT. véleménye szerint az Ügyfél érdeklődésére tarthat számot (közvetlen értékesítés).

Az Ügyfél hozzájárulását GLOBÉPTERV KFT. az erre vonatkozó „hozzájárulás” mező megjelölésével fogja kérni.

Ezeket az információkat GLOBÉPTERV KFT. többféleképpen, így különösen e-mail útján és postai úton juttatja el az Ügyfél részére.

Az Ügyfél bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen GLOBÉPTERV KFT. tudomására hozhatja, ha nem kívánja, hogy akár GLOBÉPTERV KFT., akár harmadik fél a kezelt adatokat közvetlen értékesítési célokra használja fel.

 

3.2. Kapcsolatfelvétel a Társasággal

Az adatkezelés célja: Amennyiben megkeresné a Társaságunkat, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken (címen, telefonszámon, és email címen), illetve közvetlenül a honlapon az alábbi linken teheti meg: https://globepterv.hu/kapcsolat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek a) pont), fogyasztói panaszok esetén jogi kötelezettség teljesítése (1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről17/A.§), (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont)

A kezelt adatok köre: a kapcsolatot felvevő neve és elérhetősége (telefonszáma és e-mail címe) és a megkeresés leírása.

Az adatkezelés időtartama: fogyasztói panaszok esetén 5 év (megkeresés és a válasz másolati példánya) egyéb esetben a megkeresés teljesítéséig vagy a hozzájárulás visszavonásáig.

Adatok címzettjei: GLOBÉPTERV KFT. és munkatársaik,

A GLOBÉPTERV KFT. azon károkért, veszteségekért nem felel, költségtérítést nem vállal, amelyek a honlap használatával összefüggésben keletkeznek, nem vállal felelősséget a honlap üzemzavaráért, az információvesztéséért. A GLOBÉPTERV KFT. nem felel az illetéktelen betolakodók (hackerek) és vírusok által meghamisított számítógépes rendszerekkel, adatokkal, ill. szoftverekkel kapcsolatban felmerülő károkért.

A GLOBÉPTERV KFT. a honlapon megjelenő tartalmakat bármikor módosíthatja, átírhatja, továbbá az elérhetőségét megszüntetheti.

A GLOBÉPTERV KFT. honlapján, és valamennyi aloldalán található árak Magyar Forintban értendők.

3.3. A Táraság Facebook oldalának adatkezelése

Tájékoztatjuk, hogy a Társaság Facebook oldalára történő belépéskor a Facebook a látogatók számítógépén cookiekat helyez el. Társaságunk személyes adatokat nem kezel Önről, kizárólag a Facebook által, az oldalunk látogatottságával kapcsolatban rendelkezésünkre bocsátott statisztikai adatokat.

Társaságunk a Facebook által a rendelkezésünkre bocsátott szűrők segítségével meghatározza azokat a kritériumokat, amely alapján a Facebook a részünkre statisztikai adatokat nyújt.

A Facebook süti szabályzatáról bővebben az alábbi linken tájékozódhat: https://hu-hu.facebook.com/policy/cookies/.

3.4. Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adatfelvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk partnereinket és ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a NAIH, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek, tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Társaságot.

A Társaság a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

4. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a jogszabályok keretei között GLOBÉPTERV KFT. határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért GLOBÉPTERV KFT. felel. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag GLOBÉPTERV KFT. rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Az GLOBÉPTERV KFT., mint adatkezelő az Ügyfelek személyes adatainak kezelése és azoknak gépi feldolgozása során figyelemmel van az alábbi követelményekre:

· a személyes adatokat tisztességesen és törvényesen szerzi meg és kezeli,

· az adatokat csak meghatározott és törvényes célra tárolja, valamint kezeli, és attól eltérő módon nem használja fel,

· csak olyan adatokat kezel, amelyek az adatkezelés megvalósulásának céljához elengedhetetlenek, és a meghatározott cél elérésére alkalmasak,

· a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelheti,

· megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz az adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás vagy nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés megakadályozása érdekében, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen,

 

· az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét, továbbá azt, hogy az Ügyfelet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani,

· az Ügyfél hozzájárulása alapján az Ügyfél közvetlen tájékoztatása a további

képzésekről és szolgáltatásokról.

5. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A GLOBÉPTERV KFT. és adatfeldolgozói a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják.

A GLOBÉPTERV KFT. a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

· az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

· hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

· változatlansága igazolható (adatintegritás);

· a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A GLOBÉPTERV KFT. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A GLOBÉPTERV KFT. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A Társaság a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Társaság az adatkezelés során megőrzi

· a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

· a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

· a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Társaság és az adatkezelésben érintett partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

A Társaság, mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. Az esetleges adatvédelmi incidenst a Társaság késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával az után, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

GLOBÉPTERV KFT. az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Ügyfél tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Adatbiztonság

6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban az alábbi jogosultságokkal rendelkezik:

· átlátható tájékoztatás,

· hozzáféréshez való jog,

· a helyesbítéshez való jog,

· a törléshez való jog,

· az adatkezelés korlátozásához való jog,

· adathordozhatósághoz való jog,

· a tiltakozáshoz való jog,

· a hozzájárulás visszavonásához való jog,

· panasztétel joga, és a

· jogorvoslati jog.

· Amennyiben az érintett személyre vonatkozó személyes adat nem valós, az érintett jogosult kérni adatainak a valóságnak megfelelő helyesbítését.

· Az Ügyfél a hatályos jogszabályoknak megfelelően tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, amennyiben azok kezelése nem felel meg a jogszabályoknak. A kezelt személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes, vagy az érintett személy kérelmezi és az adatkezelés célja megszűnt, ha az hiányos vagy téves, továbbá abban az esetben, ha a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vagy bíróság elrendeli azt.

· Törlés helyett a személyes adat zárolandó, ha az érintett személy ezt kérelmezi, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, amíg fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja.

· A helyesbítésről, a zárolásáról és a törlésről az érintett, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek az adatot korábban adatkezelés céljából továbbították. (Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.) Ha az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelme nem teljesíthető, akkor a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül az érintettel írásban közölni kell a helyesbítés, zárolás vagy törlés iráni kérelem elutasítását és annak ténybeli és jogi indokait. Ebben az esetben az érintettet tájékoztatni kell a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz való fordulás lehetőségéről.

6.1. Átlátható tájékoztatás

A Társaság köteles az Ön részére a személyes adatai kezelésére vonatkozó tájékoztatást – a GDPR által meghatározott körben – a rendelkezésére bocsátani. E kötelezettségünknek jelen Adatkezelési Tájékoztató által teszünk eleget. Felhívjuk a figyelmét, amennyiben a személyes adatai kezelésével kapcsolatban további kérdése merülne fel, élhet a hozzáféréshez való jogával.

6.2. Hozzáféréshez való jog

Tájékoztatást kérhet arra nézve, hogy kezeljük-e a személyes adatait, és ha igen kérhet egy részletes tájékoztatót, ami tartalmazza azt, hogy

· milyen okból,

· milyen adatokat kezelünk,

· mi a személyes adatok forrása,

· kivel közöljük a kezelt adatait,

· mennyi ideig őrizzük meg a kezelt adatokat, illetve

· ha az adatait nemzetközi adattovábbítás keretében továbbítjuk, az adattovábbítás garanciáiról, valamint

· ismételt tájékoztatást kap a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogairól, és arról, hogy panaszával az adatvédelmi hatósághoz fordulhat.

Amennyiben kéri, ingyenesen átadjuk Önnek a kezelt személyes adatairól készített másolatot.

 

6.3. Helyesbítéshez való jog

Kérésére a pontatlan (pl. email címe azóta megváltozott, névváltozás következett be stb.) személyes adatát helyesbítjük, kijavítjuk vagy kiegészítjük.

6.4. Törléshez való jog

Kérheti, hogy késedelem nélkül töröljük a kezelt személyes adatait, ha

· az adatkezelés célja már nem indokolja az adatai kezelését,

· az adatkezelés hozzájáruláson alapul, és visszavonja a hozzájárulását (és nincsen más jogalapja az adatkezelésnek),

· tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

· amennyiben jogellenesen kezeltük az adatait, vagy

· az adatok törlése jogszabály alapján kötelező.

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a GLOBÉPTERV KFT. -t terhelő jogi kötelezettség teljesítése vagy közérdekű feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

6.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Amennyiben él ezzel a jogával és a jogszabályok szerint korlátozásnak van helye, ez esetben kizárólag tárolhatjuk a személyes adatait, azonban azokon egyéb műveleteket nem végezhetünk (pl. nem továbbíthatjuk másnak, nem rendszerezhetjük őket) - kivéve, ha e műveletek végzéséhez hozzájárul vagy jogi kötelezettségünk a teljesítésük -.

Mikor kerülhet sor e jog érvényesülésére?

· Ha Ön vitatja a kezelt személyes adatai pontosságát, arra az időre, amíg megvizsgáljuk, hogy valóban pontatlanok-e az adatok.

· Amennyiben jogellenesen kezeljük a személyes adatait, azonban Ön kéri, hogy ne töröljük, hanem zároljuk őket.

· Ha már nincsen szükségünk az Ön adataira, azonban Ön kéri, hogy tároljuk az adatokat mert pl. egy későbbi joga érvényesítéséhez szüksége van rá.

· Ha tiltakozik személyes adatai kezelése ellen, arra az időtartamra, amíg megállapítjuk, hogy a GLOBÉPTERV KFT. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Minden esetben előzetesen tájékoztatjuk Önt, ha a fent említett esetekben az adatkezelés korlátozását feloldjuk (mert például a pontatlan adatai helyesbítésre kerültek, vagy korlátozás iránti kérelmét elutasítottuk).

6.6. Adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés a hozzájárulásán alapul vagy szerződés teljesítése érdekében szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, kérheti, hogy a rá vonatkozó, általa a GLOBÉPTERV KFT. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tájékoztatjuk, hogy a GLOBÉPTERV KFT. a személyes adatait nem automatizált módon kezeli.

6.7. Tiltakozáshoz való jog

Saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés a GLOBÉPTERV KFT. jogos érdekén alapul. Tiltakozása esetén a személyes adatait csak akkor kezeljük tovább, amennyiben kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

6.8.Hozzájárulás visszavonásához való jog

Jogosult arra, hogy a hozzájárulását az adatkezelés során bármikor visszavonja.

Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulása visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét

Jogait az alábbi módokon gyakorolhatja:

E-mailen: info@globepterv.hu

Levélben: GLOBÉPTERV KFT. székhelyének alábbi címére 2500 Esztergom, Jókai Mór utca. 8.

6.9. Eljárási szabályok

A személyes adatai helyesbítésről, törlésről vagy korlátozásáról az érintett, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek az adatot korábban adatkezelés céljából továbbították (kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul). Kérésére tájékoztatjuk e címzettekről. (Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.)

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a GLOBÉPTERV KFT. indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. A kérelem összetettsége és a kérelmek száma figyelembevételével szükség esetén, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a kérelme kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk.

Amennyiben kérelmét elektronikus úton nyújtotta be, a Társaság elektronikus úton adja meg Önnek a tájékoztatást (kivéve, ha másként kéri).

Amennyiben a kérelme alapján a Társaság. nem tesz intézkedéseket, ennek okairól és arról, hogy panaszt nyújthat be a NAIH-nál és élhet bírósági jogorvoslati jogával késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk.

Tájékoztatjuk, hogy a GLOBÉPTERV KFT. a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Amennyiben a kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a GLOBÉPTERV KFT. ésszerű mértékű díjat számolhat fel az adminisztratív költségekért vagy megtagadhatja a kérelme alapján történő intézkedést.

  1. Jogorvoslati jog

6.10.1. Panasztétel joga

Kérjük Ügyfeleinket, hogy amennyiben úgy érzik, hogy a GLOBÉPTERV KFT: megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogait, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

6.10.2. Bírósághoz fordulás joga

Amennyiben személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogai gyakorlása során jogsérelem éri (pl. a fenti jogait nem tudta érvényesíteni, nem kapott tájékoztatást az adatkezelésről stb.) pert indíthat .

Az érintett választása szerint a pert a lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja a Társasággal szemben.

A perben az adatkezelő vagy adatfeldolgozó köteles bizonyítani, hogy a vonatkozó jogszabályi és Európai Uniós kötelező jogi aktusoknak megfelelően járt el. Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok védelmével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

Az esetleges polgári jogvitára a magyar jog irányadó.

6.10.3. Adatvédelmi hatósági eljárás

választása szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához is fordulhat.

A hatóság elérhetősége:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

honlap: http://www.naih.hu/kapcsolat.html

 

7. AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYA

Az Ügyfél jogosult személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérni, illetve kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását.

Az Ügyfél bármely formában előterjesztett kérelmére GLOBÉPTERV KFT. 30 napon belül, írásos formában, közérthető módon köteles tájékoztatást adni az általa kezelt és feldolgozott, az érintettre vonatkozó adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjairól, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Ügyfél személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Ügyfél tájékoztatását – a megfelelő, jogszabályhelyre utaló indoklással – csak a törvényben meghatározott esetekben lehet megtagadni. A tájékoztatás megtagadása esetén kötelező tájékoztatni az érintett személyt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A jelen szabályzat közzététele napjától lép hatályba és határozatlan ideig hatályban marad. Az adatkezelő bármikor jogosult a jelen szabályzat egyoldalú módosítására. A módosított Adatvédelmi Tájékoztató ugyancsak közzététele napjától hatályos. Az adatkezelő köteles a jelen szabályozást annak hatálybalépése napjától a hatályba lépés előtt már meglévő adatok kezelésére is alkalmazni. A jelen szabályzatban foglaltakat, valamint azon előírásokat, melyek vonatkozásában jelen szabályzat nem tartalmaz külön rendelkezéseket, a mindenkori hatályos adatvédelmi jogszabályokban, különösen a GDPR.-ben foglalt rendelkezések egyidejű betartása mellett kell alkalmazni.

8. JOGVÉDELEM

A GLOBÉPTERV KFT. weboldalán elhelyezett szöveg, kép, letölthető dokumentum, és egyéb tartalom szerzői jogvédelem alatt áll, a weboldalon található tartalmakat más személy kizárólag a GLOBÉPTERV KFT. előzetes írásbeli hozzájárulásával használhatja fel. A honlaptól értesüléseket átvenni linkelt hivatkozással és az eredeti információ módosítása nélkül lehet. A lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél fel kell tüntetni.

A jogellenes felhasználás szerzői, polgári, illetve büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

GLOBÉPTERV KFT. - szerzői joggal védve – Minden jog fenntartva

 


1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 17/A. § (7) bek.

GDPR Preambulum (111)

GDPR 15. cikk (1) bek.

GDPR 15. cikk (3) bek.

GDPR 16. cikk

GDPR 17. cikk

GDPR 18. cikk

GDPR 20. cikk

Infotv. 23. § (2)-(3) bek.

1990. évi XCIII. törvény - az illetékekről 57. § (1) bek. o) pont

Infotv. 60. § (1)-(2) bek.